AVG

AVG VERKLARING

Privacy Reglement Persoonsgegevens, gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer

In dit reglement is vastgelegd hoe Dierzorg Mario omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens van, pensionklanten, trimklanten en stagiaires.

Dierzorg Mario, verder te noemen “Mario“ hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Met dit Privacy Reglement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mario houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De betreffende doeleinden en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy reglement;

Verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Uitdrukkelijk vragen om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;

Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de verwerking van persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van rechten omtrent de persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers, hen hier op willen wijzen en deze respecteren.

Mario is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien men na het doornemen van dit privacyreglement of in algemene zin hierover vragen heeft kan men contact met opnemen via avg@dierzorg-mario.nl.

 1. Begrippen

Dierzorg Mario is een eenmanszaak en staat als dusdanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden digitaal in een CRM-programma opgeslagen genaamd Groen-Vision. Deze software is op een computer in de zaak geïnstalleerd en betreffende computers is beveiligd met een wachtwoord en een virusscanner. Er wordt een back up gemaakt van de gegevens. Zowel het CRM-programma als de backup zijn alleen binnen het bedrijfsnetwerk bereikbaar. Basisgegevens als Naam, telefoonnummer en e-mailadres zijn daarnaast opgeslagen in het Google adresboek.

Persoonsgegevens kunnen door het Mario worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Versturen van nieuwsbrieven
Versturen van mails
Versturen van berichten of apps

Financiële administratie
Facturatie

Versturen van verjaardagskaarten
Versturen feedback

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van stagiaires en klanten vragen:

Voornaam, Tussenvoegsel Achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Telefoonnummer en e/mailadres partner
Naam huisdier(en)
Gegevens vaste direnarts

 1. Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die wij beheren, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Mario zal nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen wanneer er geen aanleiding vanuit de reguliere werkzaamheden is. Verder zullen wij verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkene(n).

 1. Bewaartermijn

Het Mario bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Bij het opzeggen van de vrijwilligersovereenkomst of beëindiging van de klantrelatie met Mario zullen wij gegevens (na maximaal 5 jaar) zowel digitaal als op papier uit ons systeem verwijderen tenzij men op een andere manier verbonden wil blijven aan het Mario,

 1. Rechten omtrent gegevens

Voor het stellen van vragen, doorgeven van wijzigingen, opzeggen van klantrelatie of een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kan men contact opnemen met avg@dierzorg-mario.nl of per telefoon 0543-451227. Men heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy.

 1. Foto’s en beeldmateriaal

Tijdens het verblijf van het huisdier kunnen foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen eventueel worden gebruikt voor de nieuwsbrief of op sociale media als Facebook, Instagram en Twitter. Indien men hier bezwaar tegen heeft, zullen deze foto’s niet worden gebruikt. De betrokkene verleent bij voorbaat toestemming aan Mario voor openbaarmaking van tijdens of rond aanwezigheid gemaakte foto’s en/of beeldmateriaal waarop het huisdier zichtbaar is. Mario zal geen naam- of persoonsgegevens vermelden bij de afbeeldingen en zal geen eigenaren taggen. Mario kan niet uitsluiten dat anderen dat in reactie op de sociale media wel doen.

 1. Beveiliging

De stichtingen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We hebben hiervoor de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens het Mario kennis kunnen nemen van persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren onze maatregelen.
 • Bij een eventueel datalek zal de beheerder dit binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, zal de Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. Dit ter beoordeling van de beheerder.

Aalten, mei 2021.